1. بررسی توده زنده، صید در واحد سطح و پراکنش ماهی یال اسبی سربزرگ Trichiurus Lepturus در سواحل شمالی دریای عمان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-60

10.22069/japu.2019.16199.1482

بیژن آژنگ؛ محمدرضا میرزائی؛ طاهره باقری