1. مطالعه پارامترهای ریخت شناسی و غلظت عناصر اتولیت درماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger) در آبهای دریای عمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-70

10.22069/japu.2019.15083.1439

الهام اسماعیل زاده رودسری؛ پدرام حاتمی؛ محمدرضا میرزائی