1. احیا تالاب شادگان ، فرصت آبزی پروری و مهار ریزگردها با زهاب صنعت نیشکر خوزستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-40

10.22069/japu.2019.15109.1442

نسرین چوبکار