1. بررسی اثرات برخی از شاخص های خونی، بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) تغذیه شده سطوح مختلف انرژی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-15

محمود محسنی؛ فریبا رمضانی؛ مهرداد نصری تجن


2. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و نسبتهای مختلف کربوهیدرات به چربی بر رشد بچه فیلماهی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 15-32

محمود محسنی