1. تعیین غلظت نیمه کشندگی آمونیاک در پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری های مختلف

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-70

10.22069/japu.2019.13990.1407

فاطمه رستمی