1. تعیین اثر سطوح مختلف پربیوتیک رافینوز بر عملکرد رشد و شاخص‌های ایمنی موکوس در بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-39

10.22069/japu.2019.13917.1406

محدثه کریمی؛ حامد کلنگی؛ حامد حسینی فر؛ علی شعبانی