1. شناسایی انگلهای آبشش ماهی های دریاچه پریشان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 63-72

10.22069/japu.2018.13802.1400

علیرضا گلچین منشادی