1. بررسی امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در سایت پرورش میگوی گمیشان (استان گلستان)

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-29

10.22069/japu.2019.15573.1458

بایرام محمد قرنجیک