1. بررسی هیستوپاتولوژی کلیه و کبد در ماهیان اسکار (Astronotus ocellatus) و دیسکاس (Symphysodon discu)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-40

10.22069/japu.2018.13574.1390

فروغ محمدی؛ سید محمد موسوی؛ آناهیتا رضایی