1. بررسی کیفیت پساب پخت اولیه کارخانه فراوری ماهی با توجه به استانداردهای محیط‌زیست جهت مصارف کشاورزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 11-18

10.22069/japu.2019.13570.1391

مرضیه آقاسی؛ ناصر مهردادی؛ سامره باقری