1. بررسی نرخ فیلتراسیون صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata در شوری های مختلف

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-9

10.22069/japu.2019.13418.1380

عامر عبداله نژادبنادری