1. اثرات درون آمیزی در بهگزینی صفات رشد، بقا و مقاومت به بیماریهای ویروسی در میگوی پاسفید غربی Penaeus (Litopenaeus) Vannamei

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 37-42

10.22069/japu.2018.13439.1384

احمد اسلامی فر


2. نقش عوامل تغذیه ای و گوارشی در میزان رنگزایی کاروتنوئیدها در آبزیان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-39

10.22069/japu.2017.13386.1377

احمد اسلامی فر