1. تأثیر غلظت های زیرکشنده آفت کش ارگانوفسفره دایمیتوات بر برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو در کبد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 43-52

10.22069/japu.2018.13362.1373

مریم رضایی شادگان؛ امیر زیدی؛ سخاوت جوکار