1. میزان صید به ازای واحد تلاش، ترکیب گونه‌ای و فراوانی طولی در تور گوشگیر سطحی شیری در آب‌های ناحیه‌ی کنارک

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-9

10.22069/japu.2018.13225.1357

علی سپاهی؛ سعید گرگین؛ نورالله جهانتیغ