1. بررسی برخی پارامترهای رشد ماهی تیزه کولی Hemiculter Leucisculus (Basilewsky, 1855) در رودخانه گرگانرود

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-63

10.22069/japu.2018.13256.1362

علی رضامند؛ رحمان پاتیمار


2. بررسی شاخص‌های تولیدمثلی ماهی تیزه کولی Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) در رودخانه گرگانرود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 59-67

10.22069/japu.2017.13266.1364

علی رضامند؛ رحمان پاتیمار