1. بررسی برخی ویژگی‌های رشد سیاه‌ماهی خال‌دار (Capoeta trutta) در حوضه بوشهر و تیگره

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-32

10.22069/japu.2017.13175.1353

محسن عرب؛ یزدان کیوانی