1. مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین (Barilius mesopotamicus Berg, 1932) در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

10.22069/japu.2017.13102.1347

یزدان کیوانی؛ زهرا قربانی رنجبری