1. بررسی اثرات سطوح مختلف پربیوتیک ایمکس اولترا (مخمر اشباع شده Saccharomyces cerevisiae) بر پارامترهای رشد، بقاء، کارایی تغذیه‌ و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی در بچه ماهیان نورس کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758)

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-25

10.22069/japu.2018.13347.1372

مسعود ایری؛ محمدرضا بیواره؛ مهین رنجدوست؛ حجت الله جعفریان؛ سمیرا جعفریان