1. ببررسی شاخص های خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در مواجهه با تنش شوری تحت کشنده

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 55-69

10.22069/japu.2017.12866.1343

میثم دهقانی قمشانی؛ محمد مازندرانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی