1. مقایسه اثر سه داوری بیهوشی222 MS،اسانس گل میخک و 2- فنوکسی اتانول بر برخی شاخص های خونی و ایمنی ماهی کپور علف خوار (Ctenopharyngodon idella)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-32

10.22069/japu.2016.3604

مجتبی علیشاهی؛ مهرزاد مصباح؛ زهرا طولابی دزفولی


2. بهبود کیفیت تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) منجمد شده با استفاده از کیتوزان و عصاره سیر و لیمو

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 83-98

10.22069/japu.2016.3609

مجتبی علیشاهی؛ مهرزاد مصباح؛ زهرا طولابی دزفولی