1. وضعیت زیستی و دیدگاه‏های مختلف پرورش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22069/japu.2017.12783.1338

جابر اعظمی؛ نرگس مهدی رضایی