1. محاسبه شاخص‏های زیستی ماکروبنتوزها جهت ارزیابی سلامت اکولوژیکی اکوسیستم‏های آبی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-15

10.22069/japu.2018.13232.1358

جابر اعظمی


2. وضعیت زیستی و دیدگاه‏های مختلف پرورش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22069/japu.2017.12783.1338

جابر اعظمی؛ نرگس مهدی رضایی