1. مروری بر خواص سیتوتوکسیک (ضدسرطان) اسفنج های دریایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-80

10.22069/japu.2017.12344.1331

ملیکا ناظمی؛ هادی غفاری