1. کارایی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس Lactobacillus)) در بهبود پارامترهای بیوشیمیایی کبد ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) در معرض سطوح تحت کشنده نانو نقره

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-61

10.22069/japu.2019.12260.1330

مهرداد مرادی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ سید حسین حسینی فر؛ دارا باقری