1. مقایسه شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در استخرهای آب شور گمیشان با ماهیان پرورش یافته در آب شیرین

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-46

10.22069/japu.2019.15268.1446

سید مرتضی حسینی؛ عبدالوهاب کر؛ بهروز قره وی؛ یوسف ایری


2. بررسی امکان پرورش ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) در استخرهای خاکی آب شیرین در استان گلستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 43-49

10.22069/japu.2018.12164.1328

عبدا... حق پناه؛ بهروز قره وی؛ یوسف ایری