1. اثر اسید فرمیک در جیره بر ایمنی موکوسی و شاخص های ایمنی غیر اختصاصی سرم خون در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-20

10.22069/japu.2019.14517.1424

رقیه صفری؛ الهام بهرامی شیخ سرمست؛ سعید مشکینی