1. ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و مقایسه فراسنجه های ایمنی موکوس پوست و پلاسمای تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) و روسی (Acipenser gueldenstaedtii)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-42

10.22069/japu.2017.12043.1326

حامد آزادی؛ حامد کلنگی میاندره؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ مهدی عباسیان