1. بررسی ساختار بافتی و هیستوشیمی لبه‌ی روپوش گونه‌ی Chlamysruschenbergerii

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-93

10.22069/japu.2017.11951.1325

محمد شریف رنجبر