1. بررسی ترکیب و تنوع ساردین ماهیان آب های کنگان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-49

10.22069/japu.2017.13240.1360

احسان حسن احمدی