1. جذب بیولوژیکی یون کادمیوم از محلول‌های آبی با استفاده از جلبک سندسموس (Scenedesmus sp.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-83

10.22069/japu.2017.11786.1320

حسن رضائی؛ سید عباس حسینی؛ ابوالفضل رضایی؛ رسول قربانی


2. تائیر استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم بر شاخص بقای ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظت‌های مختلف سم آبامکتین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-23

10.22069/japu.2017.11761.1317

حسن رضائی؛ محمد فروهر واجارگاه؛ احمد محمدی یل سویی