1. بررسی اثر آلودگی فلز سنگین سرب بر فعالیت آنتی اکسیدانی ریز جلبک Spirulina Platensis

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-8

10.22069/japu.2019.11637.1313

زهرا عرب بالاجلینی؛ سید عباس حسینی؛ رسول قربانی؛ صادق آتشی