1. ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی، ضدمیکروبی و مقاومت به آب فیلم نانوکامپوزیتی پروتئین میوفیبریل-نانوفیبر سلولز در ترکیب با اسانس پونه کوهی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-60

10.22069/japu.2017.11414.1307

محسن کاظمی؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری


2. اثر فیلم زیست نانوکامپوزیت فعال شده با اسانس پونه کوهی خالص و نانولیپوزوم شده بر کیفیت و ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykis)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 47-63

10.22069/japu.2017.11422.1308

محسن کاظمی؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری