1. بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سگ ماهی جویباری Oxynoemacheilus bergianus (Derjavin, 1934) در رودخانۀ توتکابن (از سرشاخه های حوزۀ سفیدرود)

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-23

10.22069/japu.2017.11109.1298

هادی اسدی؛ مسعود ستاری؛ سهیل ایگدری