1. بررسی تفاوتهای ریختی جمعیتهای ماهی تیزهکولی (Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855 در رودخانه زرینه رود و تالاب انزلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-82

10.22069/japu.2016.3509

علیرضا رادخواه؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ هاشم نوفرستی