1. ارزیابی کیفی آب رودخانه زاینده‏ رود متأثر از دوره خشکسالی بااستفاده از شاخص‌های زیستیBMWP ،ASPT وهلسینهوف

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-85

احمدرضا پیرعلی زفره ئی؛ عیسی ابراهیمی