1. ارتباط مهارت‌های مدیریتی ‌پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلا با عملکرد مزارع در شهرستان ماهنشان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 87-103

علیرضا عباسی؛ علی َشمس؛ حیدر قلی زاده؛ جعفر یعقوبی