1. مطالعه و شناسایی انگل‌های خارجی در گربه ماهی لجن خوار (Hypostomus plecostomus) وارداتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-37

10.22069/japu.2019.16054.1476

بابک شعیبی عمرانی؛ سهیل علی نژاد


2. مطالعه و شناسایی انگل‌های خارجی در ماهی طلایی (Carassius auratus) وارداتی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-40

10.22069/japu.2019.15864.1470

سهیل علی نژاد؛ بابک شعیبی عمرانی


3. بررسی مصرف آبزیان و فرآورده‌های شیلاتی در شهر رشت و شناسایی عوامل موثر بر تقاضا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18

سهیل علی نژاد؛ کبری یکتای گورابی؛ علی رضا باهنر؛ عاطفه امینی فرد