1. تبیین عوامل رفتاری مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی شیلات (مطالعه‌ای در شیلات استان مازندران)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 91-108

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی