1. بررسی امکان پرورش ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) در استخرهای خاکی آب شیرین در استان گلستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 43-49

10.22069/japu.2018.12164.1328

عبدا... حق پناه؛ بهروز قره وی؛ یوسف ایری