1. بررسی اثرات برخی از شاخص های خونی، بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) تغذیه شده سطوح مختلف انرژی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-15

محمود محسنی؛ فریبا رمضانی؛ مهرداد نصری تجن