1. بهینه سازی شرایط هیدرولیز آنزیمی پروتئین ضایعات سر سینه میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-50

بهاره شعبانپور؛ معظمه کردجزی؛ خاطره نظری