1. تعیین دوز بیهوش کنندگی، کشندگی و بررسی تاثیر اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) بر فاکتورهای خونی ماهی برزم لب پهن (Barbus barbulus)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-52

10.22069/japu.2019.15072.1437

نرگس جوادزاده؛ نرجس پذیرش؛ حدیده معبودی