1. مطالعه تأثیر برخی عوامل شیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در محیط in vitro

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-108

عباس زمانی؛ مریم خواجوی؛ امین اوجی فرد