1. مطالعه تأثیر برخی عوامل شیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در محیط in vitro

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-108

عباس زمانی؛ مریم خواجوی؛ امین اوجی فرد


2. اثر ویتامین C جیره غذایی بررشد و ترکیب اسیدهای چرب بچه‌ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-14

مریم خواجوی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری