1. ایجاد جمعیت پایه برنامه اصلاح نژاد در ماهیان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-29

10.22069/japu.2018.15424.1453

سید حسین مرادیان؛ رقیه محمودی


2. بررسی نتایج حاصل از تلاقی مولدین قزل آلای طلایی و معمولی در مرکز تحقیقات یاسوج

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-82

10.22069/japu.2017.12460.1334

سید عبدالحمید حسینی؛ حبیب اله گندمکار؛ رقیه محمودی؛ اسماعیل کاظمی؛ علیرضا قائدی؛ ابوالحسن راستیان نسب