1. تاثیر غلظت های مختلف جلبک خشک (کلرلا پودری) و جلبک تازه (نانو کلروپسیس اوکولاتا) بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور Brachionus plicatilis

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 65-76

نصراله احمدی فرد؛ احمد احمدی؛ ابراهیم حسین نجد گرامی