1. بررسی مقایسه ای ویژگی‌های ریخت‌سنجی و شمارشی ماهی (Barilus mesopotamicus (Cypriniformes: Cyprinidae در رودخانه‌های سیمره، چنگوله و سیاه گاو استان ایلام

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-64

آرش جولاده رودبار؛ صابر وطن دوست