1. ارزیابی ترکیب شیمیایی، تغییرات رنگی و بازدهی فیله با افزایش وزن ماهی قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-30

10.22069/japu.2018.9106.1264

سید مهدی اجاق؛ افشین عادلی