1. آغشته سازی فیلم پلی اتیلن با اسانس آویشن دنایی(Thymmus daenesis) و مرزه کوهی(Satureja bakhtiarica) جهت کنترل اکسیداسیون چربی فیله قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-31

10.22069/japu.2018.6721.1219

محمود ناصری؛ غلامعباس قنبریان؛ آریا وزیر زاده