1. اثر رقیق کننده ها و غلظت های مختلف مواد محافظ سرمایی (متانول و گلیسرول) روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ماهی قرمز(Carassius auratus)

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

10.22069/japu.2016.3504

علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده